1. Cloud CIRCUS General Software License Terms and Conditions

Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Cấp Phép Phần Mềm Quốc Tế của Cloud Circus


Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Cấp Phép Phần Mềm Quốc Tế của Cloud Circus
(クラウドサーカス ソフトウェア共通約款)

 

Điu 1. Mc đích ca Các Điu Khon và Điu Kin Chung này

 1. Mục đích của Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Cấp Phép Phần Mềm Quốc Tế của Cloud Circus (sau đây gọi là “Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung” này) là để quy định các điều khoản và điều kiện thường được áp dụng cho các hợp đồng cấp phép (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) đối với mỗi phần mềm được liệt kê trong các mục sau và phần mềm được cung cấp bởi Cloud Circus (sau đây gọi là “CC”) dưới dạng một sản phẩm OEM từ bên thứ ba và được cấp phép cho Người Đăng Ký (sau đây gọi là “Phần Mềm”) được cấp phép bởi CC cho người đăng ký Phần Mềm ở bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản (“Người Đăng Ký”). Về nguyên tắc, Phần Mềm không bao gồm bất kỳ phần mềm nào được tùy chỉnh riêng cho Người Đăng Ký nào:

(1)           BowNow

 1. Nếu Người Đăng Ký sử dụng Phần mềm dưới đây, ngoài các điều khoản của Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, các điều khoản của Thỏa Thuận Cấp Phép Riêng Biệt được đăng tải trên đường dẫn URL của các liên kết sau (sau đây gọi là “Thỏa Thuận Riêng Biệt theo Phần Mềm”) sẽ áp dụng cho Phần Mềm liên quan:

(1)       BowNow

(Thỏa Thuận Cấp Phép Riêng Biệt BowNow: https://www.startialab.co.jp/agreement/bownow.html)

 1. Thứ tự ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ sự chênh lệch hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Đơn Đăng Ký Hợp Đồng, Thỏa Thuận Riêng Biệt theo Phần Mềm, và Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, được quy định theo các mục sau:

(1)           Thứ nhất: Thỏa Thuận Riêng Biệt theo Phần Mềm

(2)           Thứ hai: Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này

(3)           Thứ ba: Các Điều Khoản và Điều Kiện của Đơn Đăng Ký Hợp Đồng

 1. Trong trường hợp bất kỳ Hợp Đồng Nguyên Tắc về Mua Hàng, Hợp Đồng Nguyên Tắc về Thuê Dịch Vụ hoặc Hợp Đồng Nguyên Tắc khác cho các Giao dịch Liên tục, hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác, bất kể tiêu đề của hợp đồng, đã được ký kết bởi Người Đăng Ký và CC, những hợp đồng đó sẽ không áp dụng đối với việc cấp phép một Phần Mềm cụ thể.

Điu 2. Sa đi các Điu Khon và Điu Kin

 1. CC có thể, sau khi đưa ra thông báo trước ít nhất một tháng trên trang chủ của CC, sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và Thỏa Thuận Riêng Biệt theo Phần Mềm (sau đây gọi chung là “Các Điều Khoản Đăng Ký”). Tuy nhiên, với điều kiện nội dung sửa đổi liên quan đến các sửa đổi nhỏ như lỗi chính tả và các chữ cái bị thiếu sót, hoặc để phù hợp với lợi ích chung của Người Đăng Ký, CC có thể ngay lập tức sửa đổi Các Điều Khoản Đăng Ký.
 2. Nếu Phần Mềm có tính năng cho phép xác nhận liệu Người Đăng Ký có đồng ý với Các Điều Khoản Đăng Ký hay không thì màn hình xác nhận việc liệu Người Đăng Ký có đồng ý với Các Điều Khoản Đăng Ký hay không sẽ được hiển thị khi Người Đăng Ký đăng nhập lần đầu tiên.
 3. Người Đăng Ký đồng ý rằng, trừ khi Người Đăng Ký đồng ý với những sửa đổi của Các Điều Khoản Đăng Ký, việc sử dụng Phần Mềm có thể bị hạn chế.
 4. Trong trường hợp Người Đăng Ký quyết định không chấp nhận những sửa đổi hoặc thay đổi đối với Các Điều Khoản Đăng Ký, CC bảo lưu quyền chấm dứt Hợp Đồng. Việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực vào thời điểm ban hành thông báo chấm dứt và sẽ không có hiệu lực trước thời điểm ban hành thông báo này.

Điu 3. Quyn S Hu Quyn Tác Gi

 1. Quyền tác giả đối với Phần Mềm (bao gồm các quyền quy định tại Điều 27 [Quyền dịch, chuyển thể, v.v.] và Điều 28 [Quyền của tác giả gốc trong việc khai thác tác phẩm phái sinh] của Đạo luật Bản quyền) và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc về CC hoặc bên thứ ba đã cấp quyền cho CC. Sau khi ký kết Hợp Đồng, các quyền này sẽ không chuyển từ CC sang Người Đăng Ký.
 2. CC đảm bảo rằng CC có quyền cấp phép sử dụng Phần Mềm cho Người Đăng Ký.
 3. CC phải có sự xem xét thích đáng để không xâm phạm các quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba.
 4. Trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào đệ đơn khiếu nại Người Đăng Ký vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Phần Mềm, Người Đăng Ký phải thông báo ngay cho CC về việc nộp đơn khiếu nại và các chi tiết của đơn khiếu nại. Người Đăng Ký sẽ cho CC cơ hội tham gia thực tế vào các cuộc đàm phán với bên thứ ba nói trên hoặc các thủ tục tố tụng cũng như thẩm quyền đưa ra quyết định về vấn đề đó, và cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho CC.
 5. Với điều kiện Người Đăng Ký thực hiện nghĩa vụ được nêu trong đoạn trên, CC sẽ tự chịu trách nhiệm của riêng mình và bằng chi phí của mình, nỗ lực giải quyết khiếu nại của bên thứ ba nói trên.
 6. Trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào đệ đơn khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Phần Mềm, và CC kết luận rằng CC đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó liên quan đến Phần Mềm, CC, bằng chi phí của mình, sẽ thực hiện chỉnh sửa phạm vi phần vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc xin cấp quyền sử dụng liên tục cho phần đó.
 7. Quyền tác giả của nội dung mà Người Đăng Ký đăng ký sử dụng Phần Mềm và nội dung mà Người Đăng Ký công bố hoặc gửi cho bên thứ ba thông qua việc sử dụng Phần Mềm (sau đây gọi là “Nội Dung Đã Đăng Ký”) thuộc về Người Đăng Ký hoặc người cấp quyền cho Người Đăng Ký.
 8. Trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào đệ đơn khiếu nại Người Đăng Ký vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Nội Dung Đã Đăng Ký, Người Đăng Ký phải, trừ trường hợp do hành vi cố ý hoặc bất cẩn của CC, tự chịu trách nhiệm của riêng mình và bằng chi phí của mình giải quyết khiếu nại của bên thứ ba đó, và sẽ không yêu cầu CC phải chịu các thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh do khiếu nại đó.

Điu 4. Cp Phép

 1. Người Đăng Ký sẽ sử dụng Phần Mềm sau khi đọc kỹ và đồng ý với Các Điều Khoản Đăng Ký. Nếu Phần Mềm có tính năng cho phép xác nhận liệu Người Đăng Ký có đồng ý với Các Điều Khoản Đăng Ký hay không thì màn hình xác nhận việc Người Đăng Ký có đồng ý với Các Điều Khoản Đăng Ký hay không sẽ được hiển thị khi Người Đăng Ký đăng nhập lần đầu tiên.
 2. Người Đăng Ký không thể sử dụng Phần Mềm trừ khi Người Đăng Ký đồng ý với Các Điều Khoản Đăng Ký.
 3. CC sẽ cấp phép không độc quyền và không thể chuyển nhượng Phần Mềm cho Người Đăng Ký đã đồng ý với Các Điều Khoản Đăng Ký và sau đó giao kết Hợp Đồng này với CC.
 4. Người Đăng Ký không được cấp phép lại Phần Mềm (hoặc bất kỳ quyền nào của Người Đăng Ký) cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CC.
 5. CC sẽ cấp một bộ ID người dùng và mật khẩu cho mỗi giấy phép (sau đây gọi là “ID Đăng Nhập”) cho Người Đăng Ký.
 6. Người Đăng Ký có thể sử dụng ID Đăng Nhập của Phần Mềm để đăng nhập qua đường dẫn URL do CC cung cấp trong môi trường hoạt động mà CC chỉ định để sử dụng Phần Mềm.
 7. Người Đăng Ký phải, tự chịu trách nhiệm của riêng mình và bằng chi phí của mình, đăng ký một mạng viễn thông, có một thiết bị PC hoặc thiết bị khác cần thiết để sử dụng Phần Mềm.
 8. CC có thể cung cấp các tài liệu trực tuyến về Phần Mềm cho Người Đăng Ký.

Điu 5. Qun lý ID Đăng Nhp

 1. Người Đăng Ký phải tự chịu trách nhiệm quản lý ID Đăng Nhập và không được tiết lộ ID Đăng Nhập cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp Người Đăng Ký chịu thiệt hại do bên thứ ba sử dụng trái phép ID Đăng Nhập của Người Đăng Ký, CC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào trừ trường hợp do hành vi cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của CC gây ra.
 2. Nếu cần thiết phải bảo trì Phần Mềm hoặc cần thiết phải thực hiện quyền hợp pháp của mình, CC có thể sử dụng ID Đăng Nhập của Người Đăng Ký để đăng nhập vào Phần Mềm.

Điu 6. Tm Ngng do Bo Trì

 1. CC có thể hạn chế hoặc tạm thời đình chỉ việc sử dụng Phần Mềm sau khi đã thông báo trước cho Người Đăng Ký để bảo trì định kỳ, cải tiến, kiểm tra hoặc bảo trì Phần Mềm hoặc các cơ sở viễn thông, hoặc những lý do khác. Bất kể quy định trên đây, trong trường hợp khẩn cấp, một thông báo trước là không cần thiết.
 2. Nếu CC nhận thấy Phần Mềm đang gây ra tải trọng đáng kể cho các cơ sở viễn thông của CC, CC có thể hạn chế lưu lượng liên quan đến Phần Mềm hoặc tạm thời đình chỉ việc sử dụng Phần Mềm cho đến khi tình trạng quá tải nói trên được giải quyết.

Điu 7. Các Hành Vi B Nghiêm Cm

 1. Người Đăng Ký không được thực hiện bất kỳ hành vi nào được nêu trong các mục sau đây:
 • Vi phạm bất kỳ luật và quy định nào;
 • Thực hiện chỉnh sửa, thay đổi, kỹ thuật đảo ngược, tháo rời, hoặc dịch ngược Phần Mềm toàn bộ hoặc một phần, hoặc yêu cầu một bên thứ ba thực hiện hành vi đó;
 • Sản xuất, mua, bán, chuyển nhượng, cho mượn, sở hữu, hoặc sử dụng hàng hóa tương tự như Phần Mềm, bản giả hoặc bản nhái của Phần Mềm;
 • Xóa hoặc thay đổi nhãn sản phẩm, thông báo bản quyền hoặc các nhãn cảnh báo khác được hiển thị trên Phần Mềm, hoặc các hạn chế dựa trên quyền tài sản của CC với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của Phần Mềm;
 • Lừa dối các bên thứ ba tin rằng quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Phần Mềm thuộc về bên khác mà không phải CC;
 • Tiết lộ hoặc làm rò rỉ mã nguồn, mã đối tượng, mô-đun, chương trình, chương trình con, tài liệu thiết kế hệ thống của Phần Mềm và thông tin kỹ thuật không được tiết lộ khác;
 • Tách riêng các bộ phận cấu thành Phần Mềm để sử dụng;
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền nhãn hiệu hoặc quyền thiết kế của CC, hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Mua lại, đăng ký, mua và bán, chuyển nhượng, cho vay, sở hữu hoặc sử dụng một tên miền giống hệt hoặc tương tự với CC hoặc Phần mềm; và/hoặc
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào có nguy cơ gây ra một tải trọng đáng kể trên mạng, đường dây liên lạc hoặc hệ thống của Phần Mềm, hoặc bất kỳ hành động nào có thể gây trở ngại cho hoạt động ổn định của Phần Mề
 • Thực hiện hành vi vi phạm Hướng Dẫn Sử Dụng Nhãn Hiệu của Cloud Circus (Đường dẫn URL: https://www.startialab.co.jp/legal.html).
 1. Trong trường hợp Phần mềm có chức năng gửi email, Người đăng ký không được thực hiện các hành vi quy định dưới đây bằng cách sử dụng chức năng;
 • Gửi email mà không có sự đồng ý trước từ người nhận;
 • Gửi email cho một người từ chối nhận email;
 • Gửi email SPAM;
 • Gửi email từ các miền email được đăng ký trên danh sách chặn với mục đích ngăn chặn SPAM, bao gồm Spamhaus và những thứ tương tự;
 • Thực hiện các hành vi mà nhà cung cấp dịch vụ mạng cho là không phù hợp, chẳng hạn như gửi các email đã hoặc có khả năng bị nhà cung cấp dịch vụ mạng phân loại là spam;
 • Gửi email vượt quá giới hạn dung lượng do CC chỉ định;
 • Gửi email đến nhiều người nhận mà sự tồn tại thực sự của họ là không chắc chắn, ví dụ: bằng cách sử dụng danh sách người nhận với tỷ lệ lỗi là 10% hoặc nhiều hơn các email đã gửi;
 • Gửi một số lượng lớn email đến những người nhận cụ thể để gây hại cho người nhận;
 • Gửi email thuộc bất kỳ mục nào được quy định trong đoạn 1 của bài viết sau (Nội dung bị cấm) hoặc có khả năng thuộc bất kỳ mục nào trong số này;
 • Gửi bất kỳ email nào khác mà CC cho là không phù hợ
 1. Nếu có căn cứ hợp lý cho thấy Người Đăng Ký vi phạm hoặc được cho là rất có thể vi phạm bất kỳ quy định nào ở phần 1 và 2 ở trên, CC có thể ngay lập tức, mà không cần thông báo cho Người đăng ký, đình chỉ hoạt động của toàn bộ hoặc một phần của Thỏa thuận này, hoặc ngừng chức năng gửi email của Phần mề Người Đăng Ký sẽ không phản đối điều này.
 2. Nếu miền của Người Đăng Ký được đăng ký trên các danh sách chặn, chẳng hạn như Spamhaus và tương tự, hoặc bị nhà cung cấp mạng đánh giá là người gửi email spam, Người đăng ký có thể không gửi được email do Spamhaus và các nhà cung cấp dịch vụ tương tự hoặc mạ Người Đăng Ký sẽ không phản đối điều này.
 3. Nếu miền của Người đăng ký được đăng ký trên danh sách chặn bởi Spamhaus và những thứ tương tự, hoặc nếu việc gửi email bị nhà cung cấp dịch vụ mạng đình chỉ, CC sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để hủy đăng ký trên danh sách chặn hoặc tiếp tục gửi email, CC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào ngay cả khi những nỗ lực này không được chấp nhậ

Điu 8. Các Ni Dung B Nghiêm Cm

 1. Người Đăng Ký không được đăng ký vào Phần Mềm hoặc tiết lộ hoặc gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào bằng việc sử dụng Phần Mềm bất kỳ Nội Dung Đã Đăng Ký nào thuộc hoặc có khả năng thuộc các mục sau (sau đây gọi là “Nội Dung Cấm”):
 • Nội dung khiêu dâm, nội dung bạo lực, nội dung cổ xúy các hành vi trái pháp luật, hành vi tự làm tổn thương, tự tử, ngược đãi động vật, nội dung liên quan đến cờ bạc, nội dung kỳ quái, nội dung trái với hoặc được cho là trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội;
 • Nội dung vi phạm pháp luật và quy định hướng đến một hành vi phạm tội hoặc một hành vi có khả năng phạm tội;
 • Nội dung nhằm tấn công mạng;
 • Nhằm thực hiện hành vi gian lận lừa đảo hoặc các hành vi gian lận khác;
 • Nhằm lừa dối người khác về thông tin của họ;
 • Nhằm mục đích chiếm quyền điều khiển một máy chủ hoặc thực thể khác và sử dụng nó làm bàn đạp cho các cuộc tấn công vào các máy chủ hoặc thực thể khác;
 • Chứa vi rút máy tính, mã độc hại, ngựa Trojan, phần mềm đọc mật khẩu, phần mềm gián điệp, phần mềm tống tiền hoặc phần mềm độc hại;
 • Nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác bao gồm quyền tác giả, quyền nhãn hiệu hoặc quyền thiết kế;
 • Nội dung xâm phạm tài sản, quyền riêng tư, quyền chân dung, hoặc quyền công bố của người khác, v.v.;
 • Nội dung bôi nhọ hoặc vu khống người khác;
 • Nội dung vu khống và độc hại bao gồm ngôn ngữ và hành vi phân biệt đối xử, đề cập hoặc giải thích không khách quan về những người cụ thể dựa trên tôn giáo, chủng tộc, quốc gia hoặc vùng xuất xứ, khuynh hướng tình dục hoặc giới tính, hoặc những nhóm đặc điểm khác dễ nhắm tới của họ;
 • Nội dung bao gồm thông tin y tế không chính xác, nội dung khuyến khích trẻ vị thành niên sử dụng bất hợp pháp hoặc quá mức ma túy, rượu hoặc thuốc lá;
 • Nội dung bao gồm quảng cáo về hoạt động giải trí người lớn, dịch vụ hẹn hò trực tuyến, giao dịch tiếp thị đa cấp, đồ chơi gây hại, và gian lận bói toán;
 • Nội dung gây cản trở hoạt động hoặc làm mất uy tín, hoặc được cho là có khả năng gây cản trở hoặc làm mất uy tín, của CC và những công ty thuộc nhóm công ty của CC;
 • Nội dung bị cấm theo điều khoản sử dụng của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà ứng dụng của Phần Mềm được yêu cầu đăng ký trên đó (chẳng hạn như Apple Inc., Google LLC); và
 • Các nội dung khác mà CC thấy không phù hợ
 1. CC có thể yêu cầu Người Đăng Ký xóa Nội Dung Cấm trong một khoảng thời gian hợp lý được quy định.
 2. Bất kể quy định tại đoạn trên đây, nếu Người Đăng Ký không, bỏ qua hoặc phớt lờ việc xóa Nội Dung Cấm, CC có thể tự mình xóa Nội Dung Cấm đó.
 3. Nếu CC xóa các Nội Dung Cấm theo quy định tại đoạn trên đây, Người Đăng Ký không được yêu cầu bất kỳ khoản thiệt hại hoặc bồi thường nào từ CC.

Điu 9. Trách Nhim đi vi S Không Phù Hp theo Hp Đng

 1. Trong trường hợp CC phát hiện ra bất kỳ sự không phù hợp nào của Phần Mềm về loại hoặc chất lượng quy định trong Hợp Đồng hoặc Các Điều Khoản Đăng Ký (sau đây gọi là “Sự Không Phù Hợp”) và kết luận rằng Sự Không Phù Hợp này cần được khắc phục, CC sẽ tiến hành khắc phục Phần Mềm mà không tính phí. CC có thể, tự mình quyết định thứ tự ưu tiên đối với việc sửa chữa Sự Không Phù Hợp với Hợp Đồng. CC không có nghĩa vụ phải cam kết về thời gian thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào cho Phần Mềm với Người Đăng Ký.
 2. Nếu Người Đăng Ký không thể đạt được các mục tiêu liên quan đến Hợp Đồng do Sự Không Phù Hợp đáng kể không được khắc phục theo quy định tại đoạn 1, Người Đăng Ký có quyền chấm dứt Hợp Đồng. Việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực vào thời điểm ban hành thông báo chấm dứt và sẽ không có hiệu lực trước thời điểm ban hành thông báo này.
 3. Nếu bất kỳ Sự Không Phù Hợp nào là không đáng kể và việc khắc phục tốn nhiều chi phí, CC sẽ không có trách nhiệm khắc phục Sự Không Phù Hợp nói trên.
 4. CC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào xảy ra do Người Đăng Ký sử dụng Phần Mềm dưới các yêu cầu tối thiểu do CC chỉ định, hoặc do bất kỳ sửa đổi nào mà Người Đăng Ký đã thực hiện đối với Phần Mềm.
 5. CC sẽ không chịu trách nhiệm nào khác cho bất kỳ Sự Không Phù Hợp đối với Hợp Đồng ngoài các trách nhiệm được quy định tại Điều này.

Điu 10. Các Tính Năng B Sung

CC có thể, dựa trên quyết định của CC, thay đổi Phần Mềm để bổ sung các tính năng hoặc cải tiến khả năng hoạt động, hoặc phục vụ cho các mục đích khác.

Điu 11. Báo Cáo S C

Trong trường hợp phát hiện ra sự cố được cho là có khả năng cản trở việc thực hiện Hợp Đồng này, CC có thể báo cáo ngay cho Người Đăng Ký về sự cố đó, không phân biệt nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên.  

Điu 12. Hp đng thu ph

 1. CC có thể, tự chịu trách nhiệm của riêng mình, ký hợp đồng thầu phụ với một bên thứ ba để thực hiện toàn bộ hoặc một phần Hợp Đồng.
 2. CC sẽ ràng buộc nhà thầu phụ tuân thủ các nghĩa vụ tương đương với các nghĩa vụ mà CC đảm nhận theo Hợp Đồng này.
 3. CC phải chịu trách nhiệm trước Người Đăng Ký về các hành vi của nhà thầu phụ và các hành vi của chính CC theo cách thức tương tự.
 4. Việc ký hợp đồng thầu phụ như vậy phải tuân thủ pháp luật nội địa có liên quan và nếu có, bất kỳ pháp luật của lãnh thổ có liên quan khác (bao gồm nhưng không giới hạn tới pháp luật trách nhiệm dân sự và bảo vệ dữ liệu).

Điu 13. Bo Mt Thông Tin

 1. Người Đăng Ký hoặc CC không được tiết lộ hoặc làm rò rỉ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin kỹ thuật, thương mại hoặc thông tin hoạt động khác mà bên đó biết liên quan đến Hợp Đồng, thuộc bất kỳ mục nào dưới đây (sau đây gọi là “Thông Tin Bảo Mật”) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia và sẽ không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện Hợp Đồng này:

(1)       Thông tin mà bên kia đã chỉ định có tính bảo mật trước khi tiết lộ;  

(2)       Thông tin được bên kia tiết lộ bằng lời nói, dưới dạng hình ảnh, v.v., sau đó được bên kia chỉ định là bảo mật bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên nhận (bao gồm bản tóm tắt thông tin, ngày cung cấp thông tin, và các tiêu đề của tài liệu), theo đó thông báo bằng văn bản như vậy phải được cung cấp trong vòng 2 tuần kể từ thời điểm thời điểm tiết lộ bằng lời nói.

(3)       Thông tin kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn tới mã nguồn và tài liệu thiết kế hệ thống của Phần Mềm; và  

(4)       Thông tin được lưu trên Phần Mềm.

 1. Bất kể quy định tại đoạn trên đây, CC chỉ có thể sử dụng thông tin được lưu trên Phần Mềm cho các mục đích được liệt kê trong các mục sau. CC sẽ không sử dụng thông tin được lưu trên Phần Mềm cho bất kỳ mục đích nào khác, và sẽ không cung cấp thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà chưa có sự đồng ý của Người Đăng Ký:
 • Cho mục đích cung cấp và bảo trì Phần Mềm;
 • Cho mục đích lập hóa đơn và tính phí;
 • Cho mục đích dịch vụ hậu mãi, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại;
 • Cho mục đích bảo trì hệ thống và xử lý các hư hỏng; và
 • Cho mục đích tổng hợp các thông tin thống kê khác nhau.
 1. Bất kể quy định tại đoạn 1 và 2, bất kỳ thông tin nào được lưu trên Phần Mềm, được chỉ định là thông tin cần tiết lộ trong quá trình thiết lập Phần Mềm, phải được tiết lộ cho các bên thứ ba trong phạm vi được chỉ định.
 2. CC có thể thu thập thông tin bao gồm lịch sử của Người Đăng Ký khi vận hành Phần Mềm cho mục đích sử dụng được liệt kê trong các mục dưới đây. CC sẽ không sử dụng những thông tin có được như vậy cho bất kỳ mục đích nào khác, và sẽ không cung cấp thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà chưa có sự đồng ý của Người Đăng Ký:

(1)       Cho mục đích cung cấp và bảo trì Phần Mềm;

(2)       Cho mục đích lập hóa đơn và tính phí;

(3)       Cho mục đích dịch vụ hậu mãi, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại;

(4)       Cho mục đích bảo trì hệ thống và xử lý các hư hỏng; và

(5)       Cho mục đích tổng hợp các thông tin thống kê khác nhau;

(6)       Cho mục đích phục vụ các phân tích khác nhau nhằm phát triển sản phẩm, cải tiến tính năng và nâng cao chất lượng dịch vụ; và

(7)       Cho mục đích nghiên cứu hợp tác doanh nghiệp-nhà trường.

 1. Bất kể quy định của các đoạn trên đây, trong trường hợp thuộc bất kỳ mục nào sau đây, cả Người Đăng Ký và CC đều có thể tiết lộ Thông Tin Bảo Mật trong phạm vi cần thiết tối thiểu:

(1)       Nếu việc tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cho các người quản lý và người lao động của chính bên đó hoặc của công ty liên kết của bên đó, hoặc những người đảm nhận nhiệm vụ bảo mật theo luật định như luật sư, kế toán viên công chúng được cấp phép, hoặc kế toán thuế được cấp phép, được xem xét là cần thiết một cách hợp lý;

(2)       Trường hợp tiết lộ Thông Tin Bảo Mật theo yêu cầu của luật định, hoặc các quy tắc, lệnh, hoặc yêu cầu của các cơ quan hành chính, tòa án, chính quyền địa phương hoặc sở giao dịch chứng khoán, với điều kiện bên tiết lộ phải thông báo về việc tiết lộ đó cho bên kia trước khi tiết lộ, hoặc nếu không thể thì ngay sau khi tiết lộ trong phạm vi cho phép của luật định; và

(3)       Trường hợp CC tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cần thiết cho việc thực hiện dịch vụ cho nhà thầu phụ sau khi ràng buộc nhà thầu phụ với nghĩa vụ bảo mật thông tin.

 1. Bất kể quy định tại các đoạn trên đây, thông tin thuộc bất kỳ mục nào sau đây sẽ không được xem là Thông Tin Bảo Mật:

(1)       Thông tin mà một bên đã có tại thời điểm được tiết lộ;

(2)       Thông tin đã được công bố rộng rãi tại thời điểm được tiết lộ;

(3)       Thông tin đã được công bố rộng rãi một phần sau khi được tiết lộ mà không phải do lỗi của người sở hữu thông tin;

(4)       Thông tin có được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba được ủy quyền hợp pháp; và

(5)       Thông tin ban đầu được phát triển và/hoặc có được mà không dựa trên thông tin do bên kia tiết lộ.

Cả Người Đăng Ký và CC phải xử lý bất kỳ và/hoặc tất cả các bản sao chép của Thông Tin Bảo Mật và Thông Tin Bảo Mật theo cách tương ứng.

 1. Người Đăng Ký hoặc CC phải, nếu bên kia yêu cầu hoặc nếu Hợp Đồng này kết thúc, tiêu hủy hoặc trả lại cho bên kia Thông Tin Bảo Mật nhận được từ bên đó và các bản sao chép của Thông Tin Bảo Mật.
 2. Người Đăng Ký không được nộp đơn đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu, giải pháp hữu ích, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác dựa trên thông tin do CC tiết lộ liên quan đến Hợp Đồng này.
 3. Quy định của Điều này sẽ giữ nguyên hiệu lực sau khi Hợp Đồng này chấm dứt.

Điu 14. Cm Chuyn Giao Quyn và Nghĩa V

 1. Người Đăng Ký không được chuyển giao quyền, đặc quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm (một phần hoặc toàn bộ) tại Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc khiến bất kỳ bên thứ ba nào cam kết hoặc đưa ra sự đảm bảo toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp Đồng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CC.
 2. CC và Người Đăng Ký đồng ý rằng CC có quyền chuyển nhượng các quyền, đặc quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm (một phần hoặc toàn bộ) của CC tại Hợp Đồng này cho các công ty con hoặc công ty liên kết của CC.

Điu 15. Sao Lưu D Liu

Người Đăng Ký phải tự chịu trách nhiệm lưu một bản sao lưu của bất kỳ dữ liệu nào đã đăng ký hoặc lưu vào Phần Mềm. CC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào của những dữ liệu này.

Điu 16. Thông Báo

 1. Trong trường hợp thay đổi bất kỳ thông tin nào của Người Đăng Ký được liệt kê trong các mục sau đây, Người Đăng Ký phải thông báo một cách không chậm trễ cho CC và gửi các tài liệu cần thiết bao gồm thông báo thay đổi nếu CC có yêu cầu:

(1)       Tên thương mại hoặc tên; 

(2)       Địa chỉ;

(3)       Địa chỉ email; và

(4)       Số điện thoại. 

 1. Khi CC gửi thông báo đến địa chỉ hoặc địa chỉ email dựa trên thông tin liên hệ của Người Đăng Ký, thông báo nói trên sẽ được coi là đã đến tại thời điểm mà thông báo đó thông thường lẽ ra đã đến.
 2. Ngay cả khi Người Đăng Ký phải chịu thiệt hại do việc không gửi, bỏ sót hoặc quên gửi thông báo hoặc thông báo thay đổi, v.v. được quy định tại đoạn 1, Người Đăng Ký không được khiếu nại CC dưới bất kỳ hình thức nào.

Điu 17. Min Trách Nhim

 1. CC sẽ không đảm bảo khả năng tiêu thụ hoặc tính phù hợp với mục đích cụ thể của Người Đăng Ký đối với Phần Mềm, dù rõ ràng hay ngụ ý.
 2. CC sẽ không đảm bảo các tính năng của Phần Mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Người Đăng Ký và rằng Phần Mềm hoạt động đầy đủ mà không có bất kỳ gián đoạn hoặc lỗi nào.
 3. Ngay cả khi CC thực hiện các biện pháp như tạm ngừng cấp phép Phần Mềm hoặc hạn chế lưu lượng theo Điều 6 (Tạm Ngừng do Bảo Trì) và gây ra tổn thất hoặc thiệt hại cho Người Đăng Ký, CC sẽ không bồi thường cho Người Đăng Ký bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.
 4. Trong trường hợp Người Đăng Ký bị tổn thất hoặc thiệt hại do hoạt động của Phần Mềm bị vô hiệu hóa hoặc chậm trễ hoặc trục trặc, gây ra bởi bất kỳ sự kiện nào được liệt kê trong các mục sau, CC sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

(1)       Sử dụng Phần Mềm không đúng cách;

(2)       Sử dụng Phần Mềm trong bất kỳ môi trường nào khác với môi trường hoạt động do CC chỉ định;

(3)       Khi môi trường viễn thông internet kém; và

(4)       Cao độ tập trung của các truy cập vào Phần Mềm.

 1. Khi rơi vào trường hợp thuộc bất kỳ khoản nào của Điều này, Người Đăng Ký không được miễn bất kỳ khoản phí bản quyền và phí hàng tháng nào, v.v.

Điu 18. Thit Hi

 1. Trong trường hợp Người Đăng Ký vi phạm Hợp Đồng này và gây thiệt hại cho CC hoặc bên cấp quyền cho CC, Người Đăng Ký phải bồi thường thiệt hại nói trên trong phạm vi được xác nhận là có quan hệ nhân quả hợp lý với vi phạm nói trên.
 2. Phạm vi thiệt hại mà CC phải bồi thường cho Người Đăng Ký sẽ được giới hạn trong các thiệt hại thông thường mà Người Đăng Ký trực tiếp và thực tế phải chịu do các nguyên nhân mà CC gây ra. CC sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào, chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lãi bị mất, khoản lỗ và thiệt hại do các trường hợp gián tiếp hoặc đặc biệt phát sinh một cách ngẫu nhiên do hoặc liên quan đến việc sử dụng Phần Mề
 3. Trong trường hợp thiệt hại do việc sử dụng Phần Mềm xảy ra đối với Người Đăng Ký, CC sẽ chịu trách nhiệm không quá ba (3) lần phí hàng tháng của Phần Mềm gây ra thiệt hại;
 4. Bất kể các quy định của hai đoạn trên đây, khoản bồi hoàn mà CC phải trả cho thiệt hại phát sinh do Người Đăng Ký không thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Phần Mềm nào trong 48 giờ liên tục trở lên sẽ được tính theo công thức sau. Lưu ý rằng nếu Người Đăng Ký không thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Phần Mềm nào trong vòng ít hơn 48 giờ, Người Đăng Ký không được yêu cầu bất kỳ khoản bồi hoàn nào hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào đối với CC.

Số tiền bồi hoàn = [Phí hàng tháng của Phần Mềm không khả dụng] x [số ngày trong đó Phần Mềm không khả dụng] ÷ 30

 1. Đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến Hợp Đồng cho Phần Mềm giữa công ty con hoặc công ty liên kết của CC mà là nhà phân phối của CC (sau đây gọi là “Công Ty Con Phân Phối”), và Người Đăng Ký, CC và Công Ty Con Phân Phối có thể liên đới và riêng rẽ chịu trách nhiệm khắc phục thiệt hại trong phạm vi được quy định trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này.
 2. Bất kỳ trách nhiệm nào của CC và Công Ty Con Phân Phối nhằm khắc phục bất kỳ thiệt hại nào mà Người Đăng Ký phải chịu sẽ được giới hạn trong phạm vi trách nhiệm quy định tại Điều này. Người Đăng Ký không được yêu cầu bồi thường thiệt hại, khắc phục hoặc bồi hoàn thêm từ CC và Công Ty Con Phân Phối ngoài phạm vi được quy định tại Điều này.

Điu 19. Loi tr Lc Lượng Chng Đi Xã Hi

 1. Cả Người Đăng Ký và CC cam đoan và bảo đảm những điều sau:

(1)       Các bên không phải là một nhóm tội phạm có tổ chức, một thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, một người có quan hệ mật thiết với một thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, một người đã rời nhóm tội phạm có tổ chức chưa đến 5 năm, một thành viên không thường trực của nhóm tội phạm có tổ chức, một công ty liên kết với nhóm tội phạm có tổ chức, một tội phạm kinh tế, một nhóm tham gia vào các hoạt động tội phạm với vỏ bọc thực hiện các chiến dịch xã hội, một nhóm tội phạm chuyên về tội phạm trí tuệ, hoặc bất kỳ bên nào khác tương tự (sau đây gọi chung là “Lực Lượng Chống Đối Xã Hội”);

(2)       Các bên không có các quan hệ sau đây với Lực Lượng Chống Đối Xã Hội:

(a)       Hợp tác với hoặc tham gia vào việc duy trì hoặc vận hành Lực Lượng Chống Đối Xã Hội; và

(b)       Được phát hiện là có mối quan hệ với Lực Lượng Chống Đối Xã Hội với mục đích thu lợi bất chính cho chính bên đó hoặc một bên thứ ba, hoặc với mục đích gây thiệt hại cho một bên thứ ba.

(3)       Các bên không được để Lực Lượng Chống Đối Xã Hội sử dụng tên của mình và ký kết Hợp Đồng;

(4)       Người quản lý (đề cập đến giám đốc, người quản lý công ty, giám đốc điều hành, kiểm toán viên, cố vấn, chủ tịch, hoặc bất kỳ người nào khác thực sự kiểm soát hoạt động quản lý công ty bất kể chức danh của người đó), công ty mẹ hoặc công ty con của các bên không thuộc bất kỳ trường hợp nào được quy định trong ba điều khoản phụ trên; và

(5)       Các bên không tham gia hoặc không buộc bất kỳ bên thứ ba nào tham gia vào các hành vi sau đây liên quan đến Hợp Đồng này:

(a)       Các hành vi bạo lực như hành hung, gây thương tích cho ai đó, đe dọa, tống tiền, và cưỡng bức, hoặc đưa ra các yêu cầu bạo lực;

(b)       Có các yêu cầu bất hợp lý vượt quá giới hạn trách nhiệm pháp lý;

(c)       Đưa tin đồn thất thiệt, sử dụng các phương tiện hoặc lực lượng lừa đảo để cản trở hoạt động kinh doanh của bên kia hoặc làm mất uy tín của bên kia; và

(d)       Bất kỳ hành vi nào khác tương tự các mục trên.

 1. Trong trường hợp Người Đăng Ký hoặc CC vi phạm đoạn trên đây, bên kia có thể, mà không cần thông báo, chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của Hợp Đồng này.
 2. Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng theo quy định của đoạn trên, bên không chấm dứt hợp đồng phải bồi thường cho bên kia những thiệt hại mà bên kia phải gánh chịu.
 3. Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại đoạn 2, bên không chấm dứt hợp đồng không được đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại bên kia về thiệt hại phát sinh từ việc chấm dứt đó.

Điu 20. Loi Tr Áp Dng Thi Hn Ch Quyết Đnh

Bất kỳ Phần Mềm nào cũng được thiết kế để Người Đăng Ký là doanh nghiệp sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc sử dụng trong quá trình kinh doanh. Do đó, Người Đăng Ký không được hủy hợp đồng mua bán trong thời hạn chờ quyết định.

Điu 21. Chm Dt và Tước Quyn Li v Thi H

 1. Người Đăng Ký hoặc CC có thể, trong trường hợp bên kia thuộc vào bất kỳ mục nào sau đây, ngay lập tức chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Hợp Đồng hoặc tạm thời đình chỉ việc cấp phép Phần Mềm mà không cần thông báo cho bên kia:

(1)       Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền đã tích lũy theo Hợp Đồng hơn hai tuần;

(2)       Trường hợp nhận được quyết định tạm ngừng kinh doanh, hủy bỏ giấy phép kinh doanh, hoặc hủy bỏ đăng ký kinh doanh, v.v. của cơ quan có thẩm quyền;

(3)       Trường hợp bắt đầu các thủ tục thu giữ, tạm giữ, tạm chuyển giao, bắt buộc thi hành, bán đấu giá công khai để thực hiện quyền lợi bảo đảm, xử lý do không nộp thuế, hoặc bất kỳ thủ tục nào khác tương tự;

(4)       Trường hợp nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, phục hồi dân sự, tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thanh lý đặc biệt, v.v.;

(5)       Trường hợp có bất kỳ thay đổi đáng kể nào khác về tài sản, tín dụng, khả năng thanh toán;

(6)       Trường hợp vi phạm Điều 7 (Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm) và Điều 19 (Loại trừ Lực Lượng Chống Đối Xã Hội); và

(7)       Trường hợp do cẩu thả hoặc hành động không trung thành.

 1. Người Đăng Ký hoặc CC có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Hợp Đồng này trong trường hợp bên kia không khắc phục được tình trạng vi phạm trong một khoảng thời gian hợp lý được chỉ định mặc đã dù nhận được yêu cầu khắc phục vi phạm nói trên.
 2. Một bên thuộc bất kỳ mục nào của đoạn 1 hoặc đoạn trên thì bất kỳ và tất cả các khoản nợ sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức.
 3. Trong trường hợp Người Đăng Ký bị chấm dứt Hợp Đồng bởi CC do vi phạm Hợp Đồng này, Người Đăng Ký không được nhận bất kỳ khoản hoàn trả nào cho số tiền đã trả cho CC theo Hợp Đồng.

Điu 22. Ngng Cung Cp Dch V Này

CC có thể ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ liên quan đến Phần Mềm bằng cách thông báo cho Người Đăng Ký trước ít nhất ba tháng.

Điu 23. Xóa D Liu

 1. Người Đăng Ký phải đồng ý trước với việc vô hiệu hóa quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trên máy chủ hoặc môi trường đám mây do CC kiểm soát và việc vô hiệu hóa quyền sử dụng chúng ngay sau khi chấm dứt Hợp Đồng.
 2. CC có thể xóa dữ liệu được đề cập trong đoạn trên sau khi chấm dứt Hợp Đồng mà không cần thông báo cho Người Đăng Ký.
 3. Bất kể quy định tại hai đoạn trên đây, khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu đăng ký hoặc lưu trên Phần Mềm sẽ được thực hiện như quy định được nêu trên trang hỗ trợ tại trang chủ của CC. Người Đăng Ký phải đồng ý trước với việc xóa dữ liệu nói trên sau khi hết thời hạn lưu giữ dữ liệu hoặc thậm chí trong thời hạn này, và sẽ không có quyền yêu cầu bất kỳ biện pháp khắc phục nào từ CC dưới bất kỳ hình thức nào.

Điu 24. Cho Phép Công B Trường Hp Cài Đt

Nếu CC yêu cầu Người Đăng Ký hợp tác trong hoạt động công bố trường hợp cài đặt Phần Mềm của Người Đăng Ký trên phương tiện truyền thông bao gồm các trang web và tài liệu quảng cáo của CC và các công ty con, Người Đăng Ký phải hợp tác với CC trong phạm vi có thể.

Trong trường hợp này, CC sẽ yêu cầu Người Đăng Ký kiểm tra nội dung sẽ được công bố trước khi công bố trường hợp cài đặt của Người Đăng Ký.

Điu 25. Bt Kh Kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn hoặc không có khả năng thực hiện toàn bộ hoặc một phần Hợp Đồng (không bao gồm nghĩa vụ trả tiền) do thiên tai, hành động của chính phủ hoặc cơ quan chính phủ, phong tỏa khu vực, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất, sóng thần, sét đánh, bão, dịch bệnh, chiến tranh, cuộc xung đột, khủng bố, cuộc nổi dậy, cuộc cách mạng, bạo loạn, nổ, tai nạn hàng hải, đình công, đóng cửa nhà máy, tranh chấp lao động bao gồm phá hoại, tắc nghẽn giao thông, sự cố của mạng viễn thông, cúp điện, nguồn cung hoặc kiểm soát năng lượng, hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào khác. Tuy nhiên, với điều kiện là, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện nói trên phải thông báo ngay cho bên kia về sự cố của sự kiện nói trên và thực hiện những nỗ lực hợp lý để khắc phục.

Trong trường hợp các bên tin một cách hợp lý rằng các nghĩa vụ và trách nhiệm theo Hợp Đồng không thể thực hiện được nữa, các bên có thể cùng đồng ý về việc chấm dứt Hợp Đồng.

Điu 26. Điu Khon Duy Trì Hiu Lc

Các quy định tại Điều 3 (Quyền Sở Hữu Quyền Tác Giả), Điều 7 (Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm), Điều 14 (Cấm Chuyển Giao Quyền và Nghĩa Vụ), Điều 17 (Miễn Trách Nhiệm), Điều 18 (Thiệt Hại), Điều 23 (Xóa Dữ Liệu), Điều 24 (Cho Phép Công Bố Trường Hợp Cài Đặt), Điều này, Điều 27 (Luật Áp Dụng và Thẩm Quyền Tài Phán Theo Thỏa Thuận), và Điều 32 (Giải Thích Hợp Đồng) vẫn duy trì hiệu lực khi Hợp Đồng chấm dứt.

Điu 27. Lut Điu Chnh và Thm Quyn Tài Phán Theo Tha Thun

 1. Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
 2. Mọi tranh chấp, tranh cãi, khác biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết cuối cùng bằng trọng tài theo Quy Tắc Tố Tụng Trọng Tài Thương Mại của Hiệp Hội Trọng Tài Thương Mại Nhật Bản. Địa điểm trọng tài là thành phố Tokyo, Nhật Bản. Số lượng trọng tài viên là một và ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Anh.

Điu 28. Thương Lượng Thin Chí

Mọi vấn đề không được quy định tại Hợp Đồng và bất kỳ tranh cãi nào khác phát sinh liên quan đến Hợp Đồng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên một cách thiện chí.

Điu 29. Không T B Quyn

Việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ quy định nào tại Hợp Đồng, quyền liên quan đến Hợp Đồng hoặc quyền lựa chọn theo Hợp Đồng sẽ không được coi là sự từ bỏ các quy định, quyền hoặc quyền lựa chọn đó, hoặc không ảnh hưởng đến hiệu lực của Hợp Đồng. Hơn nữa, việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ quy định, quyền hoặc quyền lựa chọn nào như vậy sẽ không ngăn cản bên đó thực thi hoặc thực hiện quy định, quyền hoặc quyền lựa chọn đó hoặc bất kỳ quy định, quyền hoặc quyền lựa chọn nào khác sau đó.

Điu 30. Hiu Lc Tng Phn

Khi bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này bị tòa án có thẩm quyền xét thấy là bất hợp pháp hoặc vô hiệu, các quy định còn lại của Hợp Đồng này vẫn giữ nguyên hiệu lực đầy đủ.

Điu 31. Toàn B Hp Đng

 1. Hợp Đồng này cấu thành thỏa thuận toàn bộ và duy nhất giữa các bên liên quan đến việc cấp quyền sử dụng Phần Mềm, và bất kỳ và tất cả các hợp đồng trước đó được xác lập bằng văn bản hoặc lời nói giữa các bên sẽ trở nên vô hiệu.
 2. Theo Điều 2, đoạn 1, Hợp Đồng chỉ có thể được sửa đổi bằng một thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên.
 3. Bản bằng tiếng Anh là bản chính thức của Hợp Đồng và tất cả các văn bản có liên quan. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và bản được viết bằng ngôn ngữ khác, bản tiếng Anh sẽ thay thế bản được viết bằng ngôn ngữ khác để giải thích ở mọi khía cạnh.

Điu 32. Gii Thích Hp Đng

Trừ khi được quy định khác trong Hợp Đồng này, các thuật ngữ được sử dụng ở đây sẽ được hiểu như sau:

(1)       Dạng số ít bao gồm cả dạng số nhiều và ngược lại

(2)       Các bên của Hợp Đồng và hợp đồng khác hoặc tài liệu khác bao gồm người kế nhiệm của bên nói trên cũng như người đại diện và người nhận chuyển nhượng của bên đó.

(3)       Thuật ngữ “tài liệu” được sử dụng trong Hợp Đồng này bao gồm các tài liệu được gửi qua fax, qua thư điện tử, và qua các phương tiện và phương pháp có thể tái tạo để làm cho tài liệu có thể đọc được một cách an toàn và lâu dài.

Điu 33. Điu Khon Đc Bit cho Gói Min Phí

 1. Điều khoản này cấu thành một điều khoản đặc biệt áp dụng cho người đăng ký khi CC cung cấp phiên bản miễn phí của giấy phép cho Phần Mềm (sau đây gọi là “Gói Miễn Phí”). Lưu ý rằng một số tính năng của Phần Mềm được cung cấp theo Gói Miễn Phí sẽ bị hạn chế, khối lượng dữ liệu có thể lưu sẽ nhỏ và chất lượng và chức năng có thể sẽ thấp hơn so với phiên bản trả phí.
 2. Bất kể quy định tại Điều 18 (Thiệt Hại), CC sẽ không chịu trách nhiệm với người đăng ký về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến Phần Mềm được cung cấp theo Gói Miễn Phí.
 3. Bất kể quy định tại Điều 22 (Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ Này), CC có thể ngừng cung cấp hoặc kết thúc toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ liên quan đến Phần Mềm được cung cấp theo Gói Miễn Phí bằng cách thông báo cho người đăng ký trước ít nhất một tháng. Trong trường hợp này, Người Đăng Ký không được phản đối CC.

 

Lập vào ngày 23/06/2022.

Chỉnh sửa vào ngày 30/09/2022.

Cloud Circus, Inc.
Dùng thử