1. BowNow Special License Agreement

Thỏa Thuận Cấp Phép Riêng Biệt BowNow
(Phiên bản Quốc tế)


Thỏa Thuận Cấp Phép Riêng Biệt BowNow (Phiên bản Quốc tế)

BowNow(バウナウ)使用許諾特約

 

Thỏa Thuận Cấp Phép Riêng Biệt BowNow (Phiên bản Quốc tế, sau đây được gọi là “Thỏa Thuận Riêng Biệt”), tạo thành một thỏa thuận riêng biệt đối với Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Cấp Phép Phần Mềm của Cloud Circus được đề cập bên dưới (Phiên bản Quốc tế, và sau đây được gọi là “Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này”), nhằm mục đích thiết lập các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Cấp Phép đối với khu vực Châu Á ngoại trừ Nhật Bản cho Phần Mềm này (được định nghĩa trong Điều 1, mục (1)) (sau đây được gọi là “Thỏa Thuận này ”) cùng với các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này.

 

Được nêu dưới đây:

(Đường dẫn URL của các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này: https://www.startialab.co.jp/agreement/)

 

Hết

 

Điều 1. Các định nghĩa

 

Các thuật ngữ như được sử dụng trong Thỏa Thuận này sẽ được định nghĩa trong các mục sau:

(1)        Phần Mềm này

Có nghĩa là phần mềm tự động hóa tiếp thị BowNow do Cloud Circus , Inc. cung cấp (sau đây gọi là “CC”).

(2)        Người Dùng Cuối

Đề cập chung đến khách hàng hiện tại của người đăng ký, khách hàng tiềm năng của người đăng ký, những người truy cập trang web và ứng dụng web của người đăng ký, và những người tương tự do người đăng ký cung cấp. Thuật ngữ này không bao gồm các nhà quản lý và người lao động của người đăng ký.

(3)        Mã theo dõi

Đề cập đến một loại mã được cài đặt trong một trang web hoặc một ứng dụng web nhằm mục đích thu thập thông tin và phân tích truy cập của Người Dùng Cuối đã truy cập trang web hoặc đã sử dụng ứng dụng web, được tích hợp với Phần Mềm này.

(4)        Trang theo dõi: Đề cập đến một trang web hoặc một ứng dụng web mà mã theo dõi được cài đặt.

(5)        Thông tin khách hàng tiềm năng

Đề cập đến thông tin của Người Dùng Cuối đã được Phần Mềm này xử lý hoặc đã được lưu vào Phần Mềm này. Lưu ý rằng thông tin khách hàng tiềm năng có thể bao gồm thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email.

(6)        Thông tin lịch sử hoạt động

Đề cập đến thông tin về lịch sử hoạt động trực tuyến của Người Dùng Cuối truy cập trang theo dõi, được người đăng ký chỉnh sửa bằng cách sử dụng các tính năng của Phần Mềm này. Lưu ý rằng thông tin lịch sử hoạt động không bao gồm thông tin có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể như tên và địa chỉ email của họ. Tuy nhiên, nếu thông tin lịch sử hoạt động được kết hợp với thông tin khách hàng tiềm năng trên Phần Mềm này, thông tin đó có thể cho phép xác định một Người Dùng Cuối cụ thể.

(7)        Dịch Vụ này

Đề cập đến các dịch vụ mà CC cung cấp cho người đăng ký thông qua Phần Mềm này.

(8)        Thông Tin Cá Nhân này

Đề cập đến bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân của Người Dùng Cuối được xử lý bởi Phần Mềm này hoặc trong Dịch Vụ này. Các mục của Thông Tin Cá Nhân sẽ được mô tả trong hướng dẫn sử dụng Phần Mềm (https://manual.bow-now.jp/personalinfo/).

(9)        Khách Hàng này

Đề cập đến khách hàng của người đăng ký.

 

Điều 2. Tuân thủ Pháp Luật và Các Quy Định

 

CC và người đăng ký phải tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông Tin Cá Nhân cũng như các luật và quy định khác của quốc gia khác ngoài Nhật Bản áp dụng cho Dịch Vụ này.

 

Điều 3. Việc xử lý Thông Tin Cá Nhân bởi CC

 

 1. CC sẽ xử lý Thông Tin Cá Nhân trong phạm vi được người đăng ký ủy thác.

 

 1. Thông Tin Cá Nhân của người đăng ký sẽ không bị nhầm lẫn với Thông Tin Cá Nhân của người đăng ký khác mà sẽ được phân biệt rõ ràng và xử lý riêng biệt, và CC sẽ áp dụng biện pháp hạn chế truy cập thích hợp trong các trường hợp xử lý Thông Tin Cá Nhân này như đã đề cập trong các đoạn trên. Ngoài ra, nếu Thông Tin Cá Nhân do người đăng ký ủy thác cho CC bị tiết lộ ngoài ý muốn, CC sẽ thông báo ngay cho người đăng ký về việc này.

 

 1. CC có thể ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý Thông Tin Cá Nhân này cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, để thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh đối với Thông Tin Cá Nhân này và việc xử lý thông tin được ủy thác cho bên thứ ba, CC sẽ chọn một người ủy thác thích hợp và thực hiện giám sát cần thiết và thích hợp đối với người được ủy thác.

 

 1. Liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ này, CC có thể thu thập một cách hợp pháp và hợp lệ thông tin đã được công khai của doanh nghiệp được thu thập hợp pháp và hợp lệ từ các trang web, v.v. mà không có giới hạn truy cập nào được áp đặt (sau đây gọi là “Thông Tin Doanh Nghiệp ”), bởi một nhà điều hành và có thể cung cấp lại thông tin đó cho người đăng ký. Thông Tin Doanh Nghiệp này có thể chứa tên người đại diện của công ty, nhưng không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào khác.

 

Điều 4. Xử lý Thông Tin Cá Nhân này của Người Đăng Ký

 

 1. Người đăng ký sẽ chỉnh sửa Thông tin lịch sử hoạt động trực tiếp từ Người Dùng Cuối.

 

 1. Người đăng ký sẽ đặt ra Chính Sách Bảo Mật, trong đó chỉ rõ mục đích sử dụng Thông Tin Cá Nhân này và Thông tin lịch sử hoạt động được người đăng ký chỉnh sửa, đối với việc người đăng ký tự sử dụng Thông Tin Cá Nhân này trong Dịch Vụ này tuân theo pháp luật hiện hành.

 

 1. Người đăng ký phải tiết lộ cho Người Dùng Cuối về việc Thông Tin Cá Nhân được ủy thác cho CC và mục đích của việc ủy ​​thác đó, đồng thời phải được sự đồng ý của Người Dùng Cuối đối với việc ủy ​​thác đó trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu.

 

 1. Nếu Người Dùng Cuối thực hiện bất kỳ quyền nào đối với Thông Tin Cá Nhân được cho phép bởi luật hiện hành liên quan đến quyền riêng tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa nội dung; đình chỉ sử dụng, xóa và ngừng cung cấp cho các bên thứ ba Thông Tin Cá Nhân này; việc xử lý đã được người đăng ký ủy thác cho CC, CC sẽ thông báo cho người đăng ký biết về việc này. Khi nhận được thông báo như vậy từ CC, người đăng ký sẽ tuân theo yêu cầu đó theo pháp luật hiện hành liên quan với tư cách là chủ sở hữu của Thông Tin Cá Nhân có liên quan.

 

 1. Người đăng ký sẽ sử dụng Thông Tin Cá Nhân này để xử lý liên quan đến Dịch Vụ này theo các luật và quy định có liên quan.

 

Điều 5. Sự Chấp Thuận về Gửi Email Quảng Cáo và Khuyến Mãi

 

 1. Người đăng ký phải có sự chấp thuận của Người Dùng Cuối về việc gửi các email quảng cáo và khuyến mãi đến Người Dùng Cuối từ người đăng ký hoặc Khách Hàng này bằng phương thức mà Người Dùng Cuối có thể nhận biết trước một cách rõ ràng.

 

 1. Trong trường hợp nhận được yêu cầu hủy đăng ký nhận email quảng cáo, khuyến mại từ Người Dùng Cuối, người đăng ký sẽ ngừng việc gửi email quảng cáo, khuyến mại.

 

 1. Người đăng ký không được gửi bằng email bất kỳ nội dung nào thuộc mục 1 của Điều 8 (Nội Dung Bị Cấm) của Điều Khoản và Điều Kiện Chung này bằng cách sử dụng các tính năng của Phần Mềm này.

 

Điều 6. Miễn trách nhiệm

 

 1. CC sẽ không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào về độ tin cậy hoặc độ chính xác của thông tin có được qua trang theo dõi hoặc Phần Mềm này và từ việc phân tích truy cập.

 

 1. Trong trường hợp người đăng ký hoặc Khách Hàng này bị thiệt hại do thiếu xác thực hoặc tính chính xác của thông tin có được qua trang theo dõi hoặc Phần Mềm này và từ việc phân tích truy cập, người đăng ký không được khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với CC theo bất kỳ cách nào.

  

Điều 7. Phí Cấp Phép

 

Phí cấp phép cho Phần Mềm này sẽ được nêu trong trang phí (https://vn.bow-now.com/price/).

Điều 8. Điều Khoản Riêng Biệt của Dịch vụ cho “webtru”

 

 1. “webtru”, được tích hợp với Phần Mềm này, là một dịch vụ được cung cấp bởi DataSign Inc.. Nếu người đăng ký đăng ký lựa chọn webtru, người đăng ký sẽ được xem như là đã đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ cho webtru dưới đây: (Đường dẫn URL: https://static.webtru.io/terms/terms.html )

 

 

 1. Nếu người đăng ký sử dụng webtru, người đăng ký sẽ được coi là đã đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ được đề cập ở đoạn trên.

 

Điều 9. Áp dụng các Điều Khoản và Điều Kiện Chung

 

Về việc sử dụng Phần Mềm này, bất kỳ vấn đề nào không được quy định trong Thỏa Thuận Riêng Biệt này sẽ phải tuân theo các quy định của Điều Khoản và Điều Kiện Chung này giữa CC và người đăng ký.

Lập vào ngày 20/04/2017

Chỉnh sửa vào ngày 22/08/2017

Chỉnh sửa vào ngày 22/03/2019

Chỉnh sửa vào ngày 10/04/2019

Chỉnh sửa vào ngày 18/11/2019

Chỉnh sửa vào ngày 22/09/2020

Chỉnh sửa vào ngày 21/10/2020

Chỉnh sửa vào ngày 25/11/2020

Chỉnh sửa vào ngày 07/06/2021

Chỉnh sửa vào ngày 23/06/2022

 

 

Cloud Circus, Inc.
Dùng thử