1. Resources
  2. Micro CV Strategy

Cách tận dụng chuyển đổi vi mô

Cách tận dụng chuyển đổi vi mô (English Ver)

中間コンバージョンの活用法

"Chuyển đổi vi mô" (Micro conversion) là nội dung chuyển đổi giúp thu thập thông tin user thay vì cung cấp nội dung có giá trị, nhằm lọc ra nhóm user có sự quan tâm cao và tích cực thu
thập thông tin nhưng vẫn chưa đến giai đoạn liên hệ. 
Để chọn lọc được khách hàng tiềm năng, bạn không thể chỉ chờ họ chủ động liên hệ. Điểm
mấu chốt đầu tiên là cần đặt điểm "chuyển đổi" trên trang web của mình.

*Cẩm nang chỉ có phiên bản tiếng Anh. Tài liệu tiếng Việt sẽ được chúng tôi cập nhật sau.

Dùng thử