1. Resources
  2. MA check sheet

Điều kiện để sử dụng công cụ Marketing Automation

Điều kiện để sử dụng công cụ Marketing Automation

マーケティングオートメーション(MA)ツール 導入確認シート

Tài liệu tóm tắt sự chuẩn bị cần thiết để sử dụng công cụ MA.
Trước hết, hãy kiểm tra hiện trạng của công ty bạn trước khi sử dụng công cụ MA.
Khi tham khảo bảng kiểm tra này, bạn có thể xác định tình hình hiện tại và xu hướng vận hành của công ty bạn.

Dùng thử